Quá trình phát triển

GNS Global
History

Năm 2005

Thành lập GNS, bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn

Năm 2020

Bắt đầu phát triển lĩnh vực liên quan tới Covid-19

Năm 2017

Bắt đầu phát triển lĩnh vực mỹ phẩm

Năm 2013

Chuyển đổi pháp nhân thành GNS Global

Năm 2012

Bắt đầu giao dịch tại thị trường Trung Quốc

Năm 2010

Bắt đầu giao dịch tại thị trường Việt Nam